• :
Sam 27th Fév

15 Rajab 1442

SALAT BEGINS IQAMAH
Fajr 05:13 06:00
Sunrise 06:35
Zuhr 12:07 13:15
Asr 15:07 15:12
Maghrib 17:39 17:44
Isha 19:01 19:30
Jumuah 12:00

Iqamah mise à jour pour demainAsr: 15:13Maghrib: 17:45